Standardgennemgang af ejendomme

Vi har en standardgennemgang af ejendomme, hvor vi finder de væsentligste skader. Garantien udløber 3 måneder efter undersøgelsen. Standardproceduren ved gennemgangen er følgende, og i overensstemmelse med “ABR 89 – Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”. Ved gennemgang af ejendomme for svamp- og rådskader tages en række stikprøver i områder, der findes opfugtet til over 15% træfugtighed, der er grænsen for svampevækst. Prøverne opbevares hos os 3 måneder.

Lukkede konstruktioner undersøges ved at udtage prøver til laboratorieanalyse, enten med et bor eller ved at optage et eller flere gulvbrædder. Ved gennemgangen udtages ligeledes stikprøver i områder, der er disponeret for fugtindtrængning. I tagetager vil det især dreje sig om inddækninger ved ventiler, skorstene, kviste, trappetårne, samt områderne under skotrender og vinduer, idet der i ældre ejendomme periodevis kan have forekommet vandindtrængning inden vedligeholdelsesforanstaltninger er påbegyndt. Under køkkenvaske og toiletkummer ses ofte skader på grund af vedvarende fugtpåvirkninger gennem mange år. Vinduer og etageadskillelser undersøges bag facader, hvor der forekommer spor efter vandsprøjt fra tagrender og nedløbsrør. I kældre vil bjælkeender i murværk, vinduer og træskillerum udgøre en risikogruppe for sig, ligeledes områder ved faldstammer og vandførende rør, hvor utætheder og kondens kan forekomme. Her vil der ligeledes blive udtaget prøver. Ved undersøgelse af ejendomme gennemgås derfor altid loftetagen samt den underliggende etage, endvidere kælder- og stueetagen samt brandisolerede kældertrapper og isolerede områder i øvrigt. Ved den udvidede gennemgang undersøges endvidere alle badeværelser og køkkener. Gennemgangen afsluttes med en rapport, hvor svampeart, udbredelse, forsikringsforhold, reparationsvejledning og eventuelt efterkonserveringsforslag inkluderes.

Der er afsat én dag til at gennemgå én opgang. Man bedes derfor venligst indsamle alle nøgler til henholdsvis lejligheder, lofter og kælderrum eller på anden måde sørge for adgang. Såfremt det ikke er muligt at få adgang den berammede dag, vil opfølgningsarbejdet blive faktureret ekstra.

Standardgennemgang

Nedenstående standardundersøgelser må kun opfattes som retningsgivende. Ved vore standardbesigtigelser fremsender vi et fast tilbud, hvor det i hvert enkelt tilfælde beskrives, hvad undersøgelsen indeholder. Standard 1 undersøgelse: Kældergennemgang Besigtigelsen omfatter undersøgelse af etageadskillelse mellem kælder og stueetage, indgangsrepos og trappeløb ned til kældergulv, kældervinduer og vinduesoverliggere samt træskillevægge mellem de enkelte rum. Ved undersøgelsens start skal der være uhindret adgang til de enkelte kælderrum og fri passage til yderfundamentet og omkring rørgennemføringer. Standard 2 undersøgelse: Taggennemgang Besigtigelsen omfatter undersøgelse af etageadskillelse mellem loft og underliggende lejligheder, tagfod, trappeløb fra repos ved underliggende lejlighed og op samt træskillevægge imellem de enkelte rum. Ved undersøgelsens start skal der være uhindret adgang til de enkelte loftsrum og fri passage til tagfod og omkring rørgennemføringer. Standard 3 undersøgelse: Totalgennemgang Besigtigelsen omfatter ovennævnte Standard 1 og Standard 2 undersøgelser. Derudover indeholder Standard 3 følgende: Alle trapper og reposer undersøges. Stueetagen undersøges visuelt, således at fugt- og sætningsskader bliver registreret. Lejligheder fra 1. sal og op undersøges ligeledes visuelt. Registrerede fugt- eller sætningsskader undersøges nærmere. Lejlighedernes etageadskillelser undersøges bag tagnedløb og ved rørgennemføringer (faldstammer). Ved undersøgelsens start skal der være uhindret adgang til de enkelte kælderrum og loftsrum samt fri passage til yderfundament, tagfod og omkring rørgennemføringer. Der skal være adgang til de enkelte lejligheder, og der skal være uhindret adgang til alle ovennævnte undersøgelsesområder. Hvis De ønsker et tilbud på en standardgennemgang eller gennemgang på timebasis af Deres ejendom så ring på 45 66 26 62 eller send en mail til: tilbud@hussvamp.dk

Analyse af indsendte eller indleverede prøver

Hvis man selv kan udtage prøver fra ejendommen, er der mulighed for at indlevere eller indsende disse til laboratoriet. Man vil efterfølgende få tilsendt en rapport som indeholder en artsbestemmelse, en bedømmelse af skadens karakter forsikringsmæssigt (svampe- eller rådskade) og en generel reparationsvejledning til den fundne skadevolder. Det er også muligt at få telefonisk resultat af analysen ved at ringe på 45 66 26 62 samme dag – sidst på formiddagen – som vi har modtaget prøven. Ved indsendelse/indlevering af prøver bedes De anvende det særlige rekvisitionsskema, så vi får alle oplysninger med.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag