Kondens

Kondensdannelse kan tydeligst observeres, når der en varm sommerdag dannes vandperler på overfladen af en kølig flaske, eller man træder ind i varmen en kold vinterdag og brillerne dugger til.

Begge situationer er et udtryk for, at varm luft nedkøles af hhv. flasken og brillerne pga. af temperaturforskellen. Nedkølingen medfører, at fugten i luften fortættes, indtil den når dugpunktet og begynder at sætte sig som vand på overfladen af genstanden. Det samme kan ske på overflader i en bygning, når forholdene er rigtige, som f.eks. på en kold vinterdag, hvor kuldebroer i konstruktionen kan medføre, at ydervæggene er væsentlig koldere end rumtemperaturen.

Når den relative luftfugtighed samtidig er høj pga. manglende udluftning og høj personbelastning, vil der kunne opstå kondens. Under de rette omstændigheder vil der være stor risiko for vækst af skimmelsvampe i de områder, hvor kondensdannelsen finder sted, hvilket vil påvirke indeklimaet negativt. Da vækstbetingelserne for skimmelsvamp opstår som et forhold mellem overfladetemperatur og relativ luftfugtighed, vil det ofte kræve en nærmere fugtteknisk undersøgelse af boligen, for at udrede forholdet mellem kuldebroer og relativ luftfugtighed. En udredning vil være påkrævet, for at det kan angives, hvilket tiltag der skal foretages for at undgå yderligere skimmelvækst. Vi kan kontaktes for at rekvirere en fugtteknisk undersøgelse på nedenstående telefonnr. eller e-mailadresse.

Skybrud og stormflod

Ved skybrud kan de voldsomme vandmængder medføre betydelig skade på bygning og inventar. Ofte rammes kældre og lavtliggende bygninger særligt hårdt. Især hvis der er sket en fækalforurening af regnvandet, som følge af sammenblanding med kloakvand. I visse situationer er det umiddelbart ligetil at bestemme omfanget af skaden, men i andre tilfælde vil der være lukkede konstruktioner eller vanskeligt tilgængelige konstruktionsdele, som kræver nærmere undersøgelse. Ved korrekt afgrænsning af skaden er det muligt, at begrænse følgeskaderne og dermed forebygge at problemet udvikler sig. 

Kystnære områder er gennem de seneste år blevet ramt af stormflod, hvilket i vidtrækkende omfang har medført massive materielle ødelæggelser. Der er stor risiko for, at de skadede bygninger efterfølgende bliver ubeboelige, og det er af afgørende betydning for, hvornår de berørte familier igen kan tage deres bolig i brug, at skaden efterfølgende bliver håndteret korrekt. Hussvamp Laboratoriet bistår med rådgivning og vejledning, om hvordan skaden håndteres korrekt, så konsekvenserne begrænses mest muligt.

Opstigende grundfugt

Især i ældre grundmurede bygninger kan opstigende grundfugt være årsag til massiv opfugtning af fundament, gulv og ydervægge, men også nyere bygninger med forkert eller utilstrækkelig fugtspærre kan blive fugtskadet.

I dag anvendes typisk en tjærepap eller PE-folie som fugtspærre, men i de første bygninger som blev opført med vandret fugtspærre blev bitumen anvendt og i dag er den oprindelige fugtspærre ofte ikke længere virksom. Opstigende grundfugt kan være årsag til omfattende angreb af skimmelsvampe, råd og trænedbrydende svampe og bør derfor forhindres og forebygges.

Rørbrud

Skjulte brud på vand- og afløbsinstallationer kan ubemærket lede mange tusind liter vand ud i konstruktionen før skaden opdages. Bliver skaden ikke afgrænset korrekt, kan det medføre betydelige indeklimaproblemer i bygningen. Hussvamp Laboratoriet bistår med rådgivning og vejledning, om hvordan skaden håndteres korrekt, så konsekvenserne begrænses mest muligt.

Andre årsager til fugtskader

Hussvamp Laboratoriet bistår med rådgivning og vejledning, om hvordan skaden håndteres korrekt, så konsekvenserne begrænses mest muligt. Fugtskader i bygninger kan have en lang række årsager. Foruden de mere gængse undersøgelser rådgiver vi også ved slukningsskader efter brand, skader som følge af uhensigtsmæssig brug af bad og lign. Selv overdreven brug af vand ved gulvvask kan i visse tilfælde give anledning til forringet indeklima.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag